07 Jun

?? ???? ?? ??? ??? ??..


?? ???? ?? ??? ??? ??,
???, ????? ?? ????? ??
?? ??? ?? ????? ?? ???,
???? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ????? ???
?? ????? ?? ???? ?? ???????? ??
?? ???? ?? ??? ??? ???

English transliteration follows:

Aj marane kA din AyA hai,
chalo, chubhate is kahAnI ko
Aj dil se nikAl hI dUM,
kyA KxAKx rakhI hai do gaz ki jawAnI me?
Ao miTakar Ko jAeM Aj jahAnnum me
Aj marane kA din AyA hai|

Dated: 7th June, 2006. Bangalore.